خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه خاک

در این شرکت کلیه آزمایشهای فیزیکی و مکانیکی خاک جهت تعیین پارامترهای مهندسی مورد آزمایش قرار میگیرد،اهم آزمایشهای مکانیک خاک شامل سه محوری،تک محوری،برش مستقیم تند و کند،تحکیم جهت تعیین نشست خاک،نفوذپذیری به روشهای ثابت و متغیر،تورم آزاد،فروافتادگی و پین هول میباشد.

شرح خدمات:

-سه محوری تحکیم نیافته-زهکشی نشده طبیعی uu
-سه محوری تحکیم نیافته-زهکشی نشده اشباع
-سه محوری تحکیم یافته-زهکشی نشده cu
-سه محوری تحکیم یافته-زهکشی شده cd
-برش مستقیم
-تحکیم-برش مستقیم
-نفوذپذیری به روش بارثابت
-نفوذپذیری به روش بار افتان
-تعیین پتانسیل تورم یا نشست یک بعدی خاک های چسبنده
-تعیین تنش تورم
-تعیین پتانسیل رمبندگی
-تعیین ارزیابی روانگرایی خاک

آزمایشگاه سنگ

شرکت خاک آزما کلیه آزمایشهای مکانیک سنگ را جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ با رعایت استانداردهای متداول و بین المللی توسط کارشناسان مجرب انجام میدهد. انجام آزمایشهای سه محوری سنگ با اقطار مختلف،آزمایش تک محوری ،برش مستقیم،مقاومت کششی به روش برازیلین،آزمایش دوام سنگ،تعیین سرعت امواج،تشریح نظری سنگ در این شرکت امکان پذیراست.

شرح خدمات:


تعیین مقاومت سه محوری سنگ
تعیین مقاومت تک محوری به همراه تعیین مدول الاستیسیته و ضریب پواسون
درصد رطوبت
چگالی و تخلخل ودرصد جذب آب
تعیین برش مستقیم سنگ
مقاومت کششی و غیر مستقیم سنگ به روش برازیلین
شاخص دوام
تعیین سرعت امواج اولیه و ثانویه
تشریح نظری سنگ
تهیه برش میکروسکوپی
بار نقطه ای

آزمایشگاه شیمی

شرکت خاک آزما دارای آزمایشگاه شیمی مجهز به امکانات و تجهیزات ویژه به جهت انجام هرچه بهتر آزمایشات در زمینه های خاک،سنگدانه ها،آب و سیمان میباشد. آزمایشهای شیمیایی به جهت کنترل کیفیت و آنالیز مواد تشکیل دهنده خاک،و بررسی نمونه های آب و بررسی کیفیت سیمان صورت میپذیرد.

شرح خدمات:


تعیین phخاک
تعیین مقدار گچ خاک
تعیین مقدار مواد آلی خاک
عصاره اشباع
تعیین ph آب
تعیین هدایت الکتریکی
تعیین سختی آب
تعیین نرمی سیمان
تعیین اجزا تشکیل دهنده سیمان

آزمایشگاه مقاومت مصالح

.آزمایشگاه مقاومت مصالح با استفاده از تجهیزات مختلف آزمایشگاهی و صنعتی امکان انجام انواع آزمایشات ذکرشده را دارا میباشد

شرح خدمات:

-دانه بندی
-تعیین حدروانی
-تعیین حد خمیری
-تعیین حدانقباض
-هیدرومتری
-هیدرومتری مضاعف
-تعیین درصد ارزش ماسه ای
-تعیین واگرایی به روش کرامپ
-طبقه بندی خاک
-تراکم ساده
-تراکم اصلاح شده
-وزن مخصوص ظاهری و حقیقی و جذب آب
-مسطح و طویل
-تعیین درصد کلوخه های رسی
-لس آنجلس
-ساندس
-سرما و گرما
-طرح اختلاط بتن

تکنولوژی بتن

مهمترین آزمایشهای انجام شده در این بخش تعیین پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های بتن میباشد.آزمایشهای سنگ نگاری سنگدانه ها،واکنش های قلیایی کوتاه و بلند مدت،پتروگرافی بتن،تعیین میکروسکوپی پارامترهای حباب هوا در بتن سخت شده

شرح خدمات:

-سنگ نگاری سنگدانه ها
-واکنش های قلیایی – سیلیسی
-واکنش های قلیایی-سیلیسی کوتاه مدت
-واکنش های قلیایی – سیلیسی بلند مدت
-واکنش قلیایی-کربناتی استوانه سنگی
-واکنش زایی قلیایی-سیلیسی ترکیبات مواد سیمانی و سنگدانه
-واکنش قلیایی-کربناتی
-پتروگرافی بتن سخت شده
-تعیین میکروسکوپی پارامترهای هوا در بتن سخت شده
-تشریح میکروسکوپی

کنترل پروژه و تحلیل داده

گزارشات کنترل پروژه شرکت خاک آزما به منظور کنترل مراحل و روند انجام کار پروژه ها به جهت بررسی پیشرفت کار صورت میپذیرد این گزارشات شامل : الف)گزارشات زمانبندی ب)گزارشات هزینه ای ج)گزارشات کیفی