معرفی هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

 

 

  مهندس غلامرضا ایوبی راد

 رییس هیئت مدیره

 

 مهندس محسن لیاقت جو

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

 

 مهندس بهزاد حجتی

عضو هیئت مدیره