اهم اهداف و وظایف

 

الزام مسئولیتهای اجتماعی درون سازمانی و زیست محیطی
اشاعه و ترویج فرهنگ کنترل کیفی
ارتقاء سطح کیفی خدمات آزمایشگاهی
به روزرسانی تجهیزات فنی و تکنولوژی
تامین زیر ساختهای لازم جهت افزایش کیفیت خدمات در چهار چوب آزمایشگاه مرجع
پیشتازی در فضای رقابتی و افزایش سهم بازار
توسعه و افزایش در آمدی با رویکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

فعالیتهای شرکت :
مطالعه خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاکها و سنگها
انتخاب و تعیین روش های مناسب در انجام آزمایشهای مختلف
انجام آزمایشهای فنی و کنترل اجرایی پروژه های عمرانی در حین اجراء
محاسبه ، مطالعه ، طرح و نظارت و مشاوره در زمینه های مکانیک خاک و سنگ و ژئوتکنیک
انجام عملیات پژوهشی و تحقیقاتی و ارتباط با منابع علمی