اهم اهداف و وظایف

 

    الزام مسئولیتهای اجتماعی درون سازمانی و زیست محیطی
    اشاعه و ترویج فرهنگ کنترل کیفی
    ارتقاء سطح کیفی خدمات آزمایشگاهی
    به روزرسانی تجهیزات فنی و تکنولوژی
    تامین زیر ساختهای لازم جهت افزایش کیفیت خدمات در چهار چوب آزمایشگاه مرجع
    پیشتازی در فضای رقابتی و افزایش سهم بازار
    توسعه و افزایش در آمدی با رویکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی

 

    فعالیتهای شرکت :
    مطالعه خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی خاکها و سنگها
    انتخاب و تعیین روش های مناسب در انجام آزمایشهای مختلف
    انجام آزمایشهای فنی و کنترل اجرایی پروژه های عمرانی در حین اجراء
    محاسبه ، مطالعه ، طرح و نظارت و مشاوره در زمینه های مکانیک خاک و سنگ و ژئوتکنیک
    انجام عملیات پژوهشی و تحقیقاتی و ارتباط با منابع علمی