اهم پروژ های در دست اقدام

پروژه 1 : عملیات ژئوتکنیک و خدمات مهندسی سد سورال

کارفرما: شرکت آب و نیروی تهران

 

پروژه 2  : عملیات ژئوتکنیک و خدمات مهندسی سد کانی گویژان

کارفرما: شرکت آب و نیروی تهران

 

پروژه 3 : عملیات ژئوتکنیک و خدمات مهندسی سد کانی شینکا

کارفرما: شرکت آب و نیروی تهران

 

پروژه 4 : عملیات ژئوتکنیک و خدمات مهندسی سد مارون

کارفرما: شرکت آب و نیروی تهران

 

پروژه 5 : آزمایشگاه کنترل کیفی خاک و  بتن مستقر پروژه طالقان

کارفرما: سازمان آب  منطقه ای تهران

 

پروژه 6 : آمایشگاه کنترل کیفی خاک و بتن مستقر پروژه کمندان

کارفرما: سازمان آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد

 

پروژه 7 : تزریق و حفاری سد کوهرنگ

کارفرما: شرکت سابیر

پروژه 8 : عملیات تکمیلی ژئوتکنیک و آزمایشهای صحرائی برجا و مکانیک سنگ سد و نیروگاه بختیاری

کارفرما:  شرکت آب و نیروی تهران