اهم پروژه های انجام شده

 

 

شرح کارفرما


دادگستري شهرکهاي غرب پیمانکار: آب و فاضلاب شهرها و شهرهاي غرب
عمليات ژئوتکنيک تکميلي در تونل انتهايي سامانه انتقال آب آزاد پیمانکار: شرکت فرآب-نيمرح
انجام خدمات آزمايشگاه محلي مستقر در پروژه استخر سرپوشيده مجتمع ورزشي و آموزشي محمودآباد پیمانکار: شرکت نفت
آبرساني کرمانشاه(سراب خشکه) پیمانکار: آب منطقه اي کرمانشاه
انجام خدمات ژئوتکنيک مطالعات ساماندهي آبهاي سطحي تهران پیمانکار: آب منطقه اي تهران
خدمات ژئوتکنيک طرح سد پارسيان پیمانکار: توسعه منابع آب و نيرو
رواندوز عراق پیمانکار: مشارکت عمرآب- آب نيرو
گرمسيري طاها پیمانکار: مهندسين مشاور طاها
خدمات مهندسي ژئوتکنيک و مقاومت مصالح پروژه ساماندهي رودخانه آبشوران کرمانشاه پیمانکار: شرکت سهامي آب منطقه اي کرمانشاه
طرح فاضلاب تهران پیمانکار: شرکت فاضلاب تهران
گولک ديلمان پیمانکار: آب منطقه اي گيلان
مناطق تحت پوشش پیمانکار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهاي غرب
مطالعات ژئوتکنیک طرح سد و نیروگاه دز 1 (تنگ چهار) پیمانکار: شرکت توسعه منابع اب و نیروی ایران
عملیات حفاری و تزریق تحکیمی و تماسی سد مشمپا پیمانکار: شرکت زنگان پرشیا
عملیات ژئوتکنیک، منابع قرضه و آزمایشهای آزمایشگاهی (مطالعات مرحله دوم) طرح نیروگاه برقابی ارس جانب شرق ارمنستان پیمانکار: شرکت توان آب ارس
مطالعات ژئوتکنیک پارس جنوبی پیمانکار: شرکت نفت و گاز پارس
مطالعات ژئوتکنیک سد بایچه باغ پیمانکار: شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان
عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سد مخزنی جهانشاه پیمانکار: آب منطقه اي کرمانشاه
مطالعات ژئوتکنیک سد ردیابی ابوالعباس پیمانکار: سازمان آب وبرق خوزستان
خدمات ژئوتکنیک فاز 13 پارس جنوبی پیمانکار: شرکت پترو سینا آریا
خدمات ژئوتکنیک ناحیه فلر پیمانکار: شرکت پترو سینا آریا
مسکن مهر پاکدشت پیمانکار: شرکت استراتوس
مطالعات ژئوتکنیک خیابان برغان کرج پیمانکار: شهرداری کرج
تصفيه خانه جنوب ورامين پیمانکار: آب منطقه اي تهران
مطالعات ژئوتکنیک سد زرشوران پیمانکار: شرکت تحقیقات و گسترش صنایع معدنی پارس کانی
مطالعات ژئوتکنیک مرحله اول طرح انتقال آب مناطق گرمسيري پیمانکار: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
مطالعات ژئوتکنیک سد هرات یزد پیمانکار: شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما
مطالعات ژئوتکنیک پایپ جکینگ فاضلاب تهران پیمانکار: شرکت کیسون
شهرداري منطقه 22 پیمانکار: شهرداري منطقه 22
بيستون پیمانکار: شرکت آب منطقه اي کرمانشاه
سد مخزنی صیدون پیمانکار: سازمان آب وبرق خوزستان
سد مخزنی ابوالعباس پیمانکار: سازمان آب وبرق خوزستان
مطالعات ژئوتکنیک سد هرسین پیمانکار: شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه
سد و شبکه سبلان پیمانکار: آب منطقه اي اردبيل
سد مخزنی گل بابکان پیمانکار: آب منطقه اي ياسوج
سد بيستون - کنارگذر پیمانکار: معاونت ساخت و توسعه شبکه راه
عملیات ژئوتکنیک تکمیلی و مطالعات مرحله دوم ساختگاه سد چوار پیمانکار: شرکت آب منطقه ای ایلام
سد كل كش پیمانکار: شرکت سهامي آب منطقه اي کرمانشاه
مطالعات ژئوتکنیک ابریق اهر پیمانکار: شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان شرقی
آزمایشات آزمایشگاهی پروژه سد سنگ توده کشور تاجیکستان پیمانکار: شرکت سرمایه گذاری مهاب یاران
آزمايشگاه محلي شهميرزاد پیمانکار: شرکت آريا ترانسفو شرق
مطالعات مکانیک خاک پروژه واقع در ابهر پیمانکار: مهندسين مشاور کليوس
مطالعات ژئوتکنیک سد گولک سیاهکل پیمانکار: شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان
مطالعات ژئوتکنیک سد سیوند پیمانکار: شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما
مطالعات ژئوتکنیک سد ابوالفتح اباد پیمانکار: شرکت سهامی آب منطقه ای همدان
مطالعات ژئوتکنیک محل مخروط افکه جاجرود پیمانکار: شرکت سهامی آّب منطقه ای تهران
عملیات ژئوتکنیک تکمیلی طرح سد مخزنی سردشت پیمانکار: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
مطالعات ژئوتکنیک سد تنگ سرخ پیمانکار: شهرداری شهرستان شیراز
تصفيه خانه هشتگرد پیمانکار: آب و فاضلاب غرب استان تهران
سد گلورد نکاء ( مرحله دوم ) پیمانکار: آب منطقه اي مازندران
عملیات ژئوتکنیک تکمیلی فاز 2 سد تراز پیمانکار: سازمان آب وبرق خوزستان
مطالعات ژئوتکنیک طرح سد چیتی پیمانکار: سازمان آب وبرق خوزستان
سد شور پیمانکار: سازمان آب وبرق خوزستان
سد گزی پیمانکار: سازمان آب وبرق خوزستان
سد میمه ایلام پیمانکار: آب منطقه اي ايلام
سد سراب تلخ پیمانکار: آب منطقه اي لرستان
سد مخزنی تنگه حمام پیمانکار: آب منطقه اي کرمانشاه
سد خلیفه لو پیمانکار: مهندسين مشاور پوياب
انجام آزمایشهای آزمایشگاهی سداومااویا پیمانکار: شرکت فراب (طرح های آب و انرژی)
سد قاهان قم پیمانکار: آب منطقه اي قم
طرح سد کوران بوزان پیمانکار: توسعه منابع آب و نيروي ايران
خرم رود تويسرکان پیمانکار: آب منطقه اي غرب
سد محمود اليگودرز پیمانکار: آب منطقه اي غرب
سد مخزني جاميشان پیمانکار: آب منطقه اي کرمانشاه
سد کردان پیمانکار: اداره کل امور آب استان تهران
مطالعات ژئوتکنیک سد کاکاشرف پیمانکار: شرکت سهامی آب منطقه ای لرستان
سد خاکی ارس 2 (کرم آباد) پیمانکار: شرکت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي
سد دره بیگلو پیمانکار: اداره کل امور آب استان اردبيل
طرح رودخانه های شمالی قزوین پیمانکار: آب منطقه اي تهران
سد جیپلو پیمانکار: مهاب قدس
تنگه معشوره پیمانکار: توسعه منابع آب و نيروي ايران
مطالعات ژئوتکنیک سد سیر پیمانکار: شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان
طرح هواسان ( مرحله دوم ) پیمانکار: آب منطقه اي کرمانشاه
سد گلورد نکاء (مرحله یک ) پیمانکار: آب منطقه اي کرمانشاه
سد چشمه عاشق¬(فارس) پیمانکار: سازمان آب منطقه اي فارس
سد آزادی پیمانکار: آب منطقه اي کرمانشاه
آبرسانی غرب گیلان پیمانکار: آب منطقه اي گيلان
سد و نیروگاه سیاه بیشه پیمانکار: توسعه منابع آب و نيروي ايران
سد دشت پلنگ¬(فارس) پیمانکار: آب منطقه اي فارس
سد گتوند علیا پیمانکار: توسعه منابع آب و نيروي ايران
سد حوضیان¬(الیگودرز) پیمانکار: آب منطقه اي غرب
سد پاتاق (سرپل ذهاب) پیمانکار: آب منطقه اي غرب
سد رئیسعلی دلواری پیمانکار: آب منطقه اي فارس
سد تالوار پیمانکار: آب منطقه اي زنجان
رودخانه کلاس سد سردشت پیمانکار: مشانير
بند انحرافی گاوشان پیمانکار: آب منطقه اي غرب
سد کرخه پیمانکار: توسعه منابع آب و نيروي ايران
تنگه میرطالقان پیمانکار: آب منطقه اي تهران